Lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretaria, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de nomenament provisional establert als articles 48 i 49 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat