Lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Sana coloma de Farners

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretaria, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment d’altres formes de provisió previstes al capítol VI, articles 49, nomenament provisional; 51 comissió de serveis; i 50, acumulació, del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Sana coloma de Farners