Lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Roquetes

Anunci de convocatòria i bases per proveir per qualsevol de les formes previstes en el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, al seu article 48, preferentment, comissió de serveis, o acumulació, del lloc de treball Secretaria de l’Ajuntament de Roquetes.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Roquetes