Lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Castelldefels

Anunci de la convocatòria i bases per cobrir temporalment mitjançant comissió de serveis, del lloc de la Relació de Llocs de Treball número 12, de la Secretaria, Cos d’habilitació nacional – Secretaria categoria superior, subjecte al Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de l’Ajuntament de Castelldefels.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Castelldefels