Lloc de treball de secretaria de Classe Tercera, Subescala Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes

L’Ajuntament de Sant Climent Sescebes té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretaria de Classe Tercera, Subescala Secretaria-Intervenció, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació establerts als articles 48, 49, 50 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de secretaria de Classe Tercera, Subescala Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes