Lloc de treball de secretaria de classe tercera subescala de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Besalú

L’Ajuntament de Besalú té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretaria de classe tercera subescala de secretaria-intervenció amb caràcter urgent i inajornable fins a la reincorporació de la persona que l’ocupa, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, mitjançant acumulació d’acord amb l’establert a l’article 50 del Reial decret 128/2008, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Aquest

Més informació: Lloc de treball de secretaria de classe tercera subescala de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Besalú