Lloc de treball de secretaria de classe tercera de l’Ajuntament de Das

L’Ajuntament de Das té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretaria de classe tercera, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb els procediments de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació previstos als articles 49, 50 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de secretaria de classe tercera de l’Ajuntament de Das