Lloc de treball de secretaria de classe tercera constituïda pels municipis de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà

L’agrupació de municipis per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria de classe tercera constituïda pels municipis de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretaria de classe tercera reservat a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria intervenció de l’Agrupació de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediments establers en el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional en el següent ordre de preferència en la prestació de serveis.

Més informació: Anunci bop