Lloc de treball de secretaria de classe tercera a l’agrupació dels municipis de Mas de Barberans i Freginals

La plaça de Secretaria Intervenció de l’agrupació dels municipis de Mas de Barberans i Freginals, per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria de classe tercera, reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala de secretaria intervenció, no es troba ocupada efectivament per la funcionària titular, atesa la comissió de serveis en altra administració, la qual cosa s’anuncia per a la seva difusió entre les persones funcionàries de carrera amb habilitació de caràcter nacional de l’Escala que puguin estar interessades per a la seva cobertura mitjançant nomenament provisional, i de no ser possible, mitjançant comissió de serveis, i en defecte dels anteriors, mitjançant acumulació, seguint el procediment establert en els arts. 49 i següents del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de secretaria de classe tercera a l’agrupació dels municipis de Mas de Barberans i Freginals