Lloc de treball de secretaria de classe segona a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretaria de classe segona, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment regulat en els articles 48 i següents del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de cobertura no definitiva del lloc de treball d’habilitació nacional.

Més informació: Lloc de treball de secretaria de classe segona a Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos