Lloc de treball de secretaria de classe primera, subescala secretaria, categoria superior del Consell Comarcal del Bages

Es fa públic que per decret s’aproven les bases i convocatòria pública per a la provisió, mitjançant nomenament t provisional, comissió de serveis del lloc de treball de secretaria de classe primera, subescala secretaria, categoria superior del Consell Comarcal del Bages, grup de classificació A1, de la plantilla de personal funcionari del Consell Comarcal del Bages.

Més informació: Lloc de treball de secretaria de classe primera, subescala secretaria, categoria superior del Consell Comarcal del Bages,