Lloc de treball de Secretaria/ària Interventor/a Tresorer/a de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt

L’Ajuntament de La Torre de Claramunt té la necessitat de cobrir el lloc de de treball Secretàri/ària Interventor/ Tresorer/a, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació establerts en els articles 49, 50 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març de 2018 pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: