Lloc de treball de secretaria al Consell Comarcal de la Noguera

El Consell Comarcal de la Noguera té la necessitat de cobrir un lloc de treball de secretaria de classe tercera adscrit al Servei d’Assistència Tècnica (SAT), vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, mitjançant les formes de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació previstes als articles 49, 50 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: 23.10.2023.ANUNCI BASES I CONVOCATORIA COBERTURA FHN VACANT SAT