Lloc de treball de secretaria a l’Ajuntament del Port de la Selva

L’Ajuntament del Port de la Selva, a partir del dia 1 de març del 2024, té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretaria, vist que la persona que ocupava de forma interina la plaça ha presentat una renúncia voluntària amb efectes a partir del dia 29 de febrer i el seu titular es troba actualment en comissió de serveis a un altre ajuntament. Per aquest motiu, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, resulta urgent i inajornable proveir provisionalment aquest lloc de treball amb el procediment de comissió de serveis o nomenament provisional, establerts als articles 48, 49 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria a l’Ajuntament del Port de la Selva