Lloc de treball de secretaria a l’Ajuntament de Viladecavalls

L’Ajuntament de Viladecavalls té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretaria, actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.

Més informació: EDICTE COMISSIO DE SERVEIS SECRETARIA AJ VILADECAVALLS