Lloc de treball de secretaria a l’Ajuntament de Tiana

Aquest Ajuntament té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretaria, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estat Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als article 48 i 51 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local, amb habilitació de caràcter nacional. Aquest lloc de treball té les següents característiques.

Més informació: Lloc de treball de secretaria a l’Ajuntament de Tiana