Lloc de treball de secretaria a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Atesa la reincorporació de l’actual Secretari de l’Ajuntament a la Corporació on té la seva destinació definitiva, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet té la necessitat urgent de cobrir el lloc de treball de Secretaria, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establerts als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Anunci convocatòria SVC