Lloc de treball de secretaria a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

Atesa la necessitat de l’Ajuntament de cobrir el lloc de treball de secretaria de classe tercera, subescala de secretaria intervenció, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estat Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als article 48 i 51 del Reial Decret 128/2018 de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local, amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Anunci Provisió no definitiva del lloc de treball de Secretaria-Intervenció per la concessió de comissió de serveis