Lloc de treball de secretaria a l’Ajuntament de Mollet de Peralada

L’Ajuntament de Mollet de Peralada té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretaria de classe tercera reservat a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala Secretaria Intervenció, de conformitat amb el que disposa l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediments establerts en el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional en el següent ordre de preferència en la prestació de serveis:

Més informació: Lloc de treball de secretaria a l’Ajuntament de Mollet de Peralada