Lloc de treball de Secretaria a l’Ajuntament de Gelida

L’Ajuntament de Gelida té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretaria reservat a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria grup A1, que es troba vacant actualment , amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, mitjançant el procediment de nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, establert als articles 48, 49, 50 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretaria a l’Ajuntament de Gelida