Lloc de treball de secretaria a l’Ajuntament de Campdevànol

L’Ajuntament de Campdevànol té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretaria de tercera intervenció vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la qual cosa s’anuncia per a la seva difusió entre les persones funcionàries de carrera amb habilitació de caràcter nacional de l’Escala que puguin estar interessades per a la seva cobertura mitjançant nomenament provisional; i de no ser possible, mitjançant comissió de serveis, seguint el procediment establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: ANUNCI DE CONVOCATÒRIA I BASES