Lloc de treball de secretaria a l’Agrupació de municipis de Vilajuïga i Pontós

L’Agrupació de municipis de Vilajuïga i Pontós té la necessitat de proveir el lloc de treball de secretaria de classe tercera reservat a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria-intervenció, amb caràcter urgent i inajornable fins a la reincorporació de la persona que l’ocupa, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i mitjançant les formes de provisió previstes en el Reial decret 128/2008, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Convocatoria i Bases