Lloc de treball de secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès

L’Ajuntament de Vilanova del Vallès té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretaria –Intervenció , atès que la plaça resta desocupada temporalment pel seu titular, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, mitjançant les formes de nomenament provisional o comissió de serveis previst als articles 49 i següents del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional:

Més informació: Lloc de treball de secretari-interventor-tresorer de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès