Lloc de treball de secretari interventor de l’Ajuntament de Lladorre

Per Decret d’Alcaldia numero 2024-0030 del dia 18 de març de 2024, s’han aprovat les bases i la convocatòria per a la cobertura no definitiva del lloc de treball de Secretaria- Intervenció de l’Ajuntament de Lladorre, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, reservat a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.

Més informació: Lloc de treball de secretari interventor de l’Ajuntament de Lladorre