Lloc de treball de secretari-interventor de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya

Per resolució d’alcadia de data 21/06/2023, s’ha resolt aprovar les bases per proveir de forma no definitiva el lloc de treball de secretari-interventor de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya.

Més informació: