Lloc de treball de Secretari Interventor a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor té la necessitat de cobrir el lloc de treball de
Secretari Interventor a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i
inajornable, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat
Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establert als articles 48 i 51 del
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació local amb habilitació de caràcter
nacional.

Més informació: 20230901_Publicació_Anunci_Anunci publicació decret secretaria accidental(1)