Lloc de treball de Secretari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

L’Ajuntament de la Roca del Vallès té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretari/a de la corporació, categoria d’entrada, que es troba vacant des de data 1 de març de 2024 i actualment es troba cobert per un funcionari accidental. Resulta necessari cobrir aquest lloc de treball per part d’un funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment establert als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès