Lloc de treball de Secretari/ària per un FHN a l’Ajuntament d’Artés

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 2023-450, de data 21 de setembre de 2023 s’han aprovat les bases que han de regir el procés de provisió del lloc de treball de Secretari/ària, reservat a personal funcionari de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació.

Més informació: Anunci RH-144-2023_Convocatòria i bases provisió lloc treball Secretari-a per FHN signat