Lloc de treball de secretari/ària-interventor/a de l’Ajuntament de Vilafant

L’Ajuntament de Vilafant té la necessitat de proveir el lloc de treball de secretari/ària- interventor/a, vacant a partir de la data del 16 de gener de 2024 a la plantilla de personal funcionari, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb els procediments establerts al Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Anunci Nomenament provisional Secretari Interventor