Lloc de treball de secretari/ària interventor/a de l’Ajuntament de Torrelavit

Per decret d’Alcaldia de data 27 de juny de 2023 s’ha aprovat la convocatòria i les bases per proveir mitjançant comissió de serveis, nomenament provisional o acumulació el lloc de treball de l’Ajuntament de Torrelavit (Alt Penedès) que tot seguit es transcriu:

Més informació:Lloc de treball de secretari/ària interventor/a de l’Ajuntament de Torrelavit