Lloc de treball de secretari/ària interventor/a de l’Ajuntament de Llívia

El Decret d’alcaldia núm. 2024-0019, de 23 de gener, ha resolt la convocatòria per cobrir, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, del lloc de treball de secretari/ària interventor/a de l’Ajuntament de Llívia vacant, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediments avantdits, establerts als articles 48, 49, 50 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Aquest

Més informació: Lloc de treball de secretari/ària interventor/a de l’Ajuntament de Llívia