Lloc de treball de secretari/ària interventor/a de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes

El Decret d ’alcaldia núm. 1400 de 22 de desembre de 2023 , ha resolt la convocatòria per cobrir, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, del lloc de treball de secretari/ària interventor/a de l’Ajuntament d Castellví de Rosanes vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable , de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment d’acumulació establert a l’article 50 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de secretari/ària interventor/a de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes