Lloc de treball de secretari/ària-Interventor/a a l’Ajuntament de Prades

L’Ajuntament necessita cobrir la plaça de Secretaria Intervenció que es troba en situació legal de vacant, la qual cosa s’anuncia per a la seva difusió entre les persones funcionàries de carrera amb habilitació de caràcter nacional de l’Escala que puguin estar interessades en la cobertura mitjançant nomenament provisional; de no ser possible, mitjançant comissió de serveis, i, en defecte dels anteriors, mitjançant acumulació, seguint el procediment establert als arts. 49 a 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: [PDF] Lloc de treball de secretari/ària-Interventor/a a l’Ajuntament de Prades