Lloc de treball de secretari/ària de la corporació Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Mitjançant decret de la Presidència d’aquest Consell Comarcal, de 6 de març s’ha resolt aprovar la convocatòria per cobrir, mitjançant nomenament provisional, acumulació o comissió de serveis del lloc de treball de secretari/ària de la corporació, amb caràcter urgent i inajornable.

Més informació: [PDF] Lloc de treball de secretari/ària de la corporació Consell Comarcal de l’Alt Penedès