Lloc de treball de Secretari/ària a l’Ajuntament de Parets del Vallès

Als efectes de donar publicitat col.legial, us enviem la publicació al BOPB i el decret d’aprovació de les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura temporal de la vacant de Secretari/ària, mitjançant el procediment de provisió per nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació.

Més informació: