Lloc de treball de secretari/ària a l’Ajuntament de Palamòs

Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 2023/3334, de data 10 de novembre de 2023, s’han aprovat les bases i la convocatòria per proveir, mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis, amb caràcter urgent i inajornable, el lloc de treball de secretari/ària.

Més informació: