Lloc de treball de Secretari/a municipal a l’Ajuntament de Barberà del Vallès

l’Ajuntament de Barberà del Vallès té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretari/a municipal, vacant a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, amb qualsevol de les fórmules de provisió del referit lloc de treball per personal funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional previstes legalment als articles 49, 50 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: [PDF] Lloc de treball de Secretari/a municipal a l’Ajuntament de Barberà del Vallès