Lloc de treball de Secretari a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui té la necessitat de proveir de forma no definitiva el lloc de treball de Secretari, de la subescala de secretaria categoria d’entrada, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el procediment de comissió de serveis establerts als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional amb efectes del 13 de gener de 2024.

Més informació: Lloc de treball de Secretari a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui