Lloc de treball de Secretari/a-Interventor/a l’Ajuntament d’Albons

La plaça de Secretaria Intervenció d’aquest Ajuntament es trobarà en situació legal de vacant a partir del 30 de setembre de 2023, per jubilació del titular, la qual cosa s’anuncia per a la seva difusió entre les persones de l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional que puguin estar interessades per a la seva cobertura, preferentment mitjançant nomenament provisional, i de no ser possible, mitjançant comissió de serveis, seguint el procediment establert en els arts. 49 i següents del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional:

Més informació: Anunci-secretari-sig