Lloc de treball de Secretari/a Interventor/a del Servei d’Assistència Tècnica Municipal (SATM) del Consell Comarcal de l’Urgell

El Consell Comarcal de l’Urgell té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretari/a Interventor/a del Servei d’Assistència Tècnica Municipal(SATM), que tindrà una vacant a la plantilla de personal funcionari a partir del 20 de gener de 2024, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, en els termes establerts al Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretari/a Interventor/a del Servei d’Assistència Tècnica Municipal (SATM) del Consell Comarcal de l’Urgell