Lloc de treball de secretari/a interventor/a a l’Ajuntament de la Sénia

L’Ajuntament de la Sénia té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretari/a interventor/a, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, mitjançant nomenament provisional; i de no ser possible, mitjançant comissió de serveis; i en defecte dels anteriors, mitjançant acumulació, seguint el procediment establert en els arts. 49 i següents del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Anunci convocatòria i bases – Provisió no definitiva secretari interventor FHCN