Lloc de treball de secretari/a general de l’Ajuntament de Cervelló

L’Ajuntament de Cervelló té la necessitat de cobrir el lloc de treball de secretari/a general, el titular del qual causarà baixa per jubilació a partir del proper 1 de maig de 2024, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i mitjançant qualsevol de les formes de provisió regulades als articles 49, 50 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de secretari/a general de l’Ajuntament de Cervelló