Lloc de treball de Secretari/a General a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet té la necessitat de cobrir el lloc de treball de
Secretari/a General, que va esdevenir vacant el passat 14 d’agost, de conformitat amb el
que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb el
procediment de comissió de serveis establerts als articles 48 i 51 del Reial decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de Secretari/a General a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet