Lloc de treball de Secretari/a general a l’Ajuntament d’Alella

L’Ajuntament d’Alella té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Secretari/a general vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb els procediments de nomenament provisional o comissió de serveis establerts als articles 48 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: ANUNCI BOPB BASES SECRETARI_A GENERAL