Lloc de treball de Secretari/a a l’Ajuntament d’Arenys de Mar

L’Ajuntament d’Arenys de Mar té la necessitat de cobrir, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el lloc de treball de Secretari/a, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, atès que la persona titular del lloc es troba presentant serveis, en comissió de serveis en una altra administració.

Més informació: Lloc de treball de Secretari/a a l’Ajuntament d’Arenys de Mar