Lloc de treball de secrearia d’intervenció de l’agrupació de municipis de Bellpuig i Preixana

Aquest ens local té la necessitat de cobrir, amb caràcter urgent i inajornable, el lloc de treball que s’indica al punt 1, el qual es troba vacant, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, en els termes establerts al Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: Lloc de treball de secrearia d’intervenció de l’agrupació de municipis de Bellpuig i Preixana