Lloc de treball de la subescala Secretaria Intervenció de l’Escala a l’Ajuntament d’Olvan

Per acord de Junta de Govern Local de 6 de juny de 2023, s’aproven les bases i la convocatòria per la provisió mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis del lloc de treball de la subescala Secretaria Intervenció de l’Escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, de l’Agrupació de municipis d’Olvan i la Quar.

Més informació: [PDF] Lloc de treball de la subescala Secretaria Intervenció de l’Escala a l’Ajuntament d’Olvan