Lloc de treball de Interventor a l’Ajuntament de Roda de Ter

L’Ajuntament de Roda de Ter té la necessitat de cobrir el lloc de treball de Interventor amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb allò que disposa a l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i pels procediments de Comissió de Serveis o Nomenament Provisional establerts pels articles 48, 49 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Més informació: [PDF] Lloc de treball de Interventor a l’Ajuntament de Roda de Ter