Lloc de treball de funcionari o funcionària d’habilitació nacional interventor/a de l’Ajuntament de Cubelles

L’Ajuntament de Cubelles va aprovar per Decret d’alcaldia núm. 2024/514 de 19 d’abril de 2024, la convocatòria pública per proveir provisionalment el lloc de treball per FHN de Interventor/a de l’Ajuntament de Cubelles, que tot seguit es fa públic:

Més informació: Lloc de treball de funcionari o funcionària d’habilitació nacional interventor/a de l’Ajuntament de Cubelles