Lloc de treball de funcionari/a d’Interventor/a de l’Ajuntament d’Arbúcies

L’Ajuntament d’Arbúcies té la necessitat de cobrir el lloc de treball d’Intervenció, vacant a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i amb els procediments establerts en el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de cobertura no definitiva del lloc de treball d’habilitació nacional en el següent ordre de preferència en la prestació de serveis.

Més informació: edicte plaça Intervenció